Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a járművezető képzésben résztvevők számára

 

1.      A képzőszerv:

- megnevezése: „Kegye Sándor Autósiskola”

- címe: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/A

- telefonszáma: +36 20 9862981

- e-mail: kegyesandor@gmail.com

- web: www.kegyesauto.eoldal.hu

 

2.      A cég formája:

egyéni vállalkozás

3.      Az egyéni vállalkozás nyilvántartási száma:
206309

4.      Az iskolavezető neve:

Kegye Sándor; telefon: +36 20 9862981

Iskolavezetői igazolvány száma: 05-0074/1995

Az névjegyzékben szereplő nyilvántartási száma: 10651

 

5.      Az ügyfélfogadó:

- címe: Tiszaújváros, Szent István út 1/A

- telefonszáma: +36 20 9862981

- az ügyfélfogadás időpontjai:

hétfő:........... 9.00 – 13.00

kedd:........... 12.00 – 16.00

szerda:......... 9.00 – 13.00

csütörtök:…12.00 – 16.00

péntek:……. 9.00 – 13.00

szombat, vasárnap:.. zárva

 

 

 

     Üdvözöljük, és köszönjük, hogy a vezetői engedély megszerzésének céljából választása ránk esett.

 

 

6.    A tanfolyamra való felvétel módja:

Iskolánknál a tanfolyamra való felvétel szóbeli, valamint írásbeli tájékoztatás alapján történik. A kapott jelentkezési lap hátsó részén lévő „Tudnivalók" tartalmazza a kitöltési útmutatást, és az egyéb tudnivalókat.
    A jelentkezési lap letölthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapjáról is:
www.nkh.hu

Képzőszervünknél a következő képzésekre lehet jelentkezni:

 • Elméleti képzések: „A1” alkategória, „B” kategória;

 • Gyakorlati képzések: „B” kategória.

 

A tanfolyamra történő felvétel, és az azt követő vizsgára bocsátás feltételeit a többször módosított 24/2005 .(IV.21.) GKM rendelet tartalmazza.

 

7.    A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

7.1 Előírt életkor:

 • „B" kategóriánál előírt életkor 17 év;

 • „A1” alkategóriánál előírt életkor 16 év;

-        A tanfolyamra az előírt életkortól legfeljebb 6 hónappal korábban jelentkezhet.

-        Elméleti vizsgát az előírt életkortól 3 hónappal korábban tehet.

-        Gyakorlati vizsgát a betöltött korhatár után tehet.

7.2 Szükséges iskolai végzettség:

A gépjármű vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló közúti gépjárművezetői tanfolyamra az vehető fel, valamint elméleti vizsgát az tehet, aki az alapfokú iskolai végzettséget megszerezte

 • Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén:
  a törvény alapján Magyarországon a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

 • Nem Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén:
  a közlekedési hatóság az Oktatási Hivatal eljárása során alapfokú iskolai végzettségnek való elismeréséről szóló határozata alapján fogadhat el valamely külföldön kiállított bizonyítványt, oklevelet alapfokú végzettségnek.

7.3 Egészségi alkalmassági vizsgálat:

Jelentkezéshez először orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Háziorvosa, vagy az alkalmassági vizsgálattal megbízott szakorvos elvégzi a vizsgálatot, melynek díja az életkortól függően változik.

7.4 Közlekedésbiztonsági szempontok:

A tanfolyamra jelentkezéskor írásban kell nyilatkoznia arról, hogy - külön jogszabályban meghatározott – közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel.

 

8.    Vizsgára bocsátás feltételei:

8.1 Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott,

 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek, amennyiben gépjárművet szeretne vezetni,

 • megfelel - írásbeli nyilatkozata alapján -a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.

8.2 Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • elméletből sikeres vizsgát tett és az előírt óraszámot igazoltan levezette.

-       Aki ugyanannak a járműkategóriának forgalmi vizsgáján 5 alkalommal sikertelenül vizsgázott további vizsgát csak akkor tehet, ha pályaalkalmassági vizsgálaton megfelelt.

-       A sikertelen forgalmi vizsga utáni pótvizsga alkalmával pótvizsgánként egy-egy pótóra díjat kell fizetni, a kiállás, valamint a vizsgaútvonal költségeinek fedezésére.

-       Forgalmi vizsgát sikeres elméleti vizsga után 2 éven belül lehet tenni.

 

9.   A vezetői engedély kiadásának feltételei:

 • Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetében az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

 • A vezetői engedély megszerzéséhez előírt „Közúti elsősegélynyújtó" vizsga is szükséges. Képzőszervünk, tanulóink részére segítséget nyújt a megszerzéséhez. Aki bármely kategória mellett már megszerezte, annak újabb vizsgát nem kell tennie. Természetesen, akinek szakirányú végzettsége van, és ezt igazolja, szintén nem kell ilyen vizsgát tennie.

A vizsga díja: 6500 Ft.

 

  1. A tanfolyam elméleti tantárgyai:

 •  „Közúti közlekedés szabályai” (KRESZ) /K/
 • „Járművezetés elmélete” /Je/

 • „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” /Sz.Ü./

10.1 Kötelező óraszámok:

 • „B” kategóriánál előírt óraszám: 28 tanóra

 • „A1" alkategóriában előírt óraszám: 22 tanóra; ( ha már rendelkezik „B” kategóriával: 3 tanóra)

     A képzőszerv által tartott elméleti óraszámok külön mellékletben szerepelnek.

10.2 Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc.

10.3 Mentesítések:

     A tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól - kérésre - mentesíthető:

 • a mozgáskorlátozott,

 • a siket,

A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

A tanuló részére a képző szerv biztosítja az elméleti képzéshez előírt feltételeket.

 

11.    A tanfolyam gyakorlati tantárgyai:

11.1 Kötelező gyakorlati óraszámok „B” kategória:

·        Alapoktatás: 9 tanóra

·        Főoktatás: 20 tanóra

·        Összesen+vizsga: 29+1 tanóra

11.2 A gyakorlati órák időtartama: 50 perc.

11.3 Képző szervünknél választható gépkocsi típusok:

-         Renault Thalia 1.2,

11.4 Az „A1” alkategória gyakorlati oktatása:

Az „ A1” alkategória gyakorlati oktatását a képzőszervünkkel szerződéses viszonyban álló
„Ön-indító Autósiskola BT” végzi, melynek elérhetőségei:

-        cím: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 13

-        telefon: +36 49 341486

-        e-mail cím: oninditobt@tisser.hu

-        képviseli: Kapusi Zoltán iskolavezető

     A tanuló részére a képző szerv biztosítja a gyakorlati képzéshez előírt feltételeket.

 

12.Hiányzások pótlása:

 •  Az elméleti oktatásról való hiányzás:

     Az elméleti órákról való hiányzást – amennyiben a kötelező óraszámok 10%-át meghaladja – konzultációs órákban pótolni kell.

 • A gyakorlati oktatásról való hiányzás:

     A tanuló köteles az előírt gyakorlati oktatásokon megjelenni, illetve távolmaradás esetén a hiányzást pótolni.

 

13. A tandíjak összege:

13.1 „B” kategóriában:

·        Elmélet: 35 000 Ft.

·        Gyakorlat: 105 000 Ft.

·        Összesen 140 000 Ft.

·        Elméleti pótóra: 1 000 Ft./tanóra

·        Gyakorlati pótóra: 3 500 Ft./tanóra

13.2 „A1” alkategóriában:

 • Elmélet: 22 000 Ft.

 • Ha már rendelkezik "B" kategóriával: 9 000 Ft.

 • Elméleti pótóra: 1 000 Ft./tanóra

13.3 A sikertelen forgalmi vizsga utáni pótvizsga:
alkalmával pótvizsgánként egy-egy gyakorlati pótóra díjat kell fizetni a kiállás, valamint a vizsgaútvonal költségeinek fedezésére.

 

14. Vizsgadíjak:

14.1 „B” kategória:

 • Elméleti:    4 600 Ft

 • Forgalmi: 11 000 Ft.

 • Összesen: 15 600 Ft

14.2 „A1" alkategória:

 • Elméleti:    4 600 Ft

     Az elméleti és gyakorlati vizsgadíjakat a Közlekedési Felügyelőség pénztárában kell befizetni, a kapott számla másodpéldányát a képzőszervnek leadni, amely a vizsga lejelentő laphoz csatolva továbbítja a hatósághoz.

 

15. A tanuló jogai, kötelezettségei:

 • Joga,hogy:

- teljes körű, korrekt szolgáltatást kapjon,

- törvényes képviselője útján a képzési szolgáltatás ügyintézése miatt eljárjon,

- a tanulmányi szerződést felbontsa,

- a szerződésben meghatározott és befizetett szolgáltatási díj ellenértékét tanórákban hiánytalanul megkapja,

- szakoktatót és járművet válasszon, illetve oktatót cseréljen,

- a jogszabályi kereteken belül a képzési szolgáltatást szüneteltesse,

- az igénybe nem vett szolgáltatás díját visszakapja,

- a befizetett díjról nyugtát, számlát kapjon.

 • Kötelezettsége,hogy:

- a tanulmányi szerződés egy példányát a képző szervnek leadja,

- a jelentkezési és vizsgalap hibátlan, pontos kitöltése és mellékleteivel együtt történő leadása,

- a szolgáltatási díjat - az írásos tájékoztatóban meghatározott módon - előre megfizesse,

- a tanulmányi szerződésben meghatározott óraszámot lehallgassa, illetve levezesse,

- hiányzás esetén a megfelelő óraszámot pótolja,

- az oktatás rendjét ne zavarja, illetve megfelelő ruházatban jelenjen meg,

- nem vonhatja ki magát az oktatói utasítások alól a gyakorlati oktatás során.

 

  1. A képző szerv jogai, kötelezettségei:

 • Joga, hogy:

- a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel tanulmányi szerződést kössön,

- a tanulmányi szerződést indokkal felmondja,

- a tanulmányi szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,

- a szolgáltatási díjat módosítsa,

- ha a tanuló bármely okból tandíjat visszakér, 3000Ft-ot kezelési és eljárási költségek címén visszatartson,

- a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetve indokolt esetben módosítsa,

- a közlekedési hatósággal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon.

 • Kötelezettsége, hogy:

- a teljes képzési szolgáltatás folyamatos feltételeit biztosítsa,

- a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeit teljes körűen, gondosan intézze,

- a tanuló személyes adatait bizalmasan kezelje,

- a tanuló panaszát kivizsgálja,

- a szolgáltatás díjáról nyugtát, számlát adjon,

- a tanulmányi szerződés felbontásakor visszajáró szolgáltatási díjat visszafizesse,

- a szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje, ellenőrizze.

 

17. Oktatási helyszínek:

Elméleti oktatás: Tiszaújváros, Szent István út 1/A

Tanpálya: Tiszaújváros.

Forgalmi oktatás: Tiszaújváros, valamint Miskolc.

Váltási hely: Tiszaújváros, Szent István út 1/A előtti parkoló.

 

18. A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadása:

Ha a tanuló

-  képzését másik képző szervnél kívánja folytatni,

-  másik közlekedési felügyelőség területén kíván vizsgát tenni:

írásbeli kérelmet kell benyújtania.

-        Az ehhez szükséges formanyomtatványt a képzőszerv biztosítja, melyet három példányban kell kitölteni. A képző szerv igazolja, hogy a tanuló milyen képzést kapott. Az iskolavezető által aláírt képzési igazolás két példányát a fogadó képzőszervhez kell benyújtani, aki a további ügyintézést elvégzi.

-            Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú, a kérelmet a szülőnek (a törvényes képviselőnek) is alá kell írnia.


19. A képzést engedélyező hatóság:

 • Nemzeti Közlekedési Hatóság
  Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
  Képzési és Vizsgáztatási Főosztály

 • H-1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45

 • Telefon: +36 1 8141818

 

  1. Felügyeleti szerv:

B.A.Z. Megyei Kormányhivatal;

Közlekedési Felügyelőség

H-3527 Miskolc, József A. u. 20.

Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 369.

Telefon: +36 46 500023

Fax: +36 46 508221

 

Iskolavezető: Kegye Sándor